Les claus del nou Real Decret d’autoconsum

Amb l’aprovació de la nova llei d’autoconsum el govern obre la porta a

  • Simplifica els tràmits de la legalització
  • Dues modalitats: amb exportació i sense exportació a xarxa
  • Balanç net: permet recuperar l’excedent d’energia en hores no solars.
  • Autoconsum compartit: permet compensar l’energia a consumidors propers a una fotovoltaica.