L'energia a través de biomassa consisteix bàsicament en utilitzar la matèria orgànica com a font energètica. La biomassa s'obté a partir de l'aprofitament de residus orgànics i dels recursos biològics. Els residus d'explotacions agrícoles i forestals, així com determinats cultius d'aprofitament energètic, són la base de les potencialitats energètiques de la biomassa vegetal que converteixen aquest recurs en renovable i amb menys emissions pel tipus de combustió que s'utilitza.

A més, ajuda a mantenir nets els boscos fet participa en la prevenció d'incendis. La biomassa generalment s'utilitza per generar calor, i a nivell industrial en ocasions també per electricitat. En els habitatges es poden instal·lar calderes de biomassa per obtenir calefacció i escalfar aigua.

Les calderes que utilitzen permeten controlar la combustió i fan que el combustible es cremi a poc a poc per obtenir rendiments considerables.

Biomasa

Si s'instal·la un acumulador es pot emmagatzemar l'excedent de calor. D'altra banda, la producció industrial de pellets (conglomerats de residus procedents de neteja de boscos, de la producció agrícola o de la mateixa indústria de la fusta) i la seva distribució comercial permeten la distribució d'aquests productes a tot arreu.

Un altre punt a favor és que al nostre país hi ha un gran excedent de biomassa i aquesta té un cost molt inferior al de l'energia convencional: és fins a quatre vegades més barat.

La conversió de les antigues calderes en calderes de biomassa és tècnicament senzilla, barata i eficient, permet evitar l'emissió de compostos de sofre i reduir les emissions de nitrogen, molt perjudicials per al medi ambient.

Són compostos orgànics produïts per processos naturals.

Aquests compostos es cremen per escalfar l'aigua calenta.

Es produeix vapor a alta pressió que mou una turbina i aquesta mou el generador que produirà energia elèctrica.

Així produïm energia elèctrica i aigua calenta que és utilitzada per la nostre habitatge.